نازک کاری

نازک کاری ساختمان چیست؟

پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار میگیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر
چشم بیننده قرار میگیرد، نازک کاری خوانده می شود .مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که
کفها، دیوارها و سقف ها را پوشش می دهد .

نازک کاری ساختمان شامل مراحلی است که پس از سفت کاری ساختمان )احداث بنا ، ستون ها و (…
انجام میشود و شامل پوشش ظاهری ساختمان میشود.در کل به کلیه عملیات هایی نظیر کاشی کاری ،
نقاشی دیوار ها و سقف ساختمان, برق کاری کلید و پریز ها ، نصب تاسیسات از قبیل لوله ها و
شوفاژساختمان و در نهایت نصب درب و پنجره ها طبق خواسته مشتری میگویند .

تفاوت سفت کاری و نازک کاری

احداث ساختمان کالً شامل دو قسمت سفت کاری و نازک کاری است:

 1. سفت کاری شامل عملیات پی کنی، ریختن بتن فونداسیون، کرسی چینی، تیر و ستون، بادبند،
  دیوار برشی، دیوارچینی و سقف است. عملیات سفت کاری مربوط به احداث بنای اصلی ساختمان
  و عملیات نازک کاری مربوط به تزئینات ساختمان می باشد .
 2. نازک کاری شامل تمامی عملیات اجرایی به جز سفت کاری بوده و شامل اندودکاری، عایق
  کاری، سنگ کاری، کاشی کاری، نقاشی، برقکاری، تاسیسات، نصب در و پنجره است .

مراحل نازک کاری ساختمان

 1. دیوار سازی (دیوار چینی) ساختمان
 2. شمشه (چوب چارترش) گیری دیوارها
 3. گچ و خاک دیوارها
 4. سفید کاری دیوارها
 5. .کشته کشی دیوارها
 6. سنگ قرنیز دور دیوار
 7. کف سازی نهایی
 8. اب بندی (عایق بندی دیواره) سرویس ها
 9. فرش کف ساختمان ( پهن کردن مالت در کف ساختمان)
 10. کاشی کاری دیوارهای ساختمان
 11. عمیات سقف و انواع سقف ساختمان (گچ کاری یا سقف کاذب)
 12. نمای ساختمان
 13. عایق کاری ثانویه
 14. مراحل تمیز کاری

دیوار سازی(دیوار چینی)ساختمان

دیواری که از آجر یا با سنگ آمیخته یا با مصالح دیگر با مالت سیمان یا ماسه آهک یا مالت باتارد چیده
شده است. نمای دیوار (بارو) را میتوان از ابتدا با نما سازی بیرونی پیوسته ساخته و به تدریج باال برد به
طوری که هر ردیف آجر چینی قسمت جلوی کار آجر تراشیده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاری یا سایر
مصالح می چینند. ضخامت و مقاومت هر دیوار (بارو) ارتباط مستقیم به نوع کاربری آن دارد .
از انواع آجر های مورد استفاده می توان به بلوک های سوراخ دار سفالی اشاره کرد که به علت وزن سبک
نسبت آجر فشاری و عایق حرارتی نسبتا ضعیف آن ، امروزه کاربرد فراوانی دارد .
استفاده از آجرهای سوراخ دار سفالی در دیوارهای باربر می تواند خطرناک باشد.چراکه این توع آجر ترد
و شکننده است .

شمشه (چوب چارترش) گیری دیوار ها

پس از دیوار(بارو) چینی با توجه اینکه دیوارهای خالی را به صورت سفالی (آجر چینی بدون شمشه
مالت) میچینند، دقت این گونه حصار چینی از لحاظ شاقول بودن و تراز بودن بسیار مهم است. به وسیله
شمشه گیری ، دیوار را همسطح قرار می دهند. بدین صورت که نخست با چشم بلندتری ن نقطه دیوار را
تعیین می کنند (که این کار در سطح نما انجام میشود) و سپس با گچ و ماله نقطه صافی را در آن محل ایجاد
می کنند و پس از آن ، این نقطه را با شاقول به زیر منتقل کرده و سطح کوچکی را نیز با گچ و خاک زیر
دیوار (بارو )ایجاد می کنند سپس در گوشه دیگر دیوار (حصار) نقطه ای را انتخاب می کنند و دوباره با
گچ وخاک نقطه صاف و مسطحی را در آن ایجاد می کنند .

گچ و خاک دیوارها

در این مرحله به خاک رس الک شده نیاز هست که باید ابتدا خاک رس را الک کرده و با گچ به نسبت
معین مخلوط کنید. نسبت این آمیخته در اصطالح بنائی به قدرت گچ و یا زودگیری آن وابستگی دارد که
بسته به نوع گچ هست. هر قدر گچ زودگیرتر باشد به خاک رس بیشتری احتیاج هست.

در اکثر موارد معمولا به نسبت تقریبی ۵۰ درصد خاک و ۵۰ درصد گچ اکتفا می کنند.

علت مصرف خاک در گچ و خاک این است که هم مالت ارزانتر تمام می شود و هم مالت دیرگیرتری
بدست می دهد.

سفید کاری دیوارها

بعد از اتمام مرحله گچ و خاک و خشک شدن آن اقدام به سفید کاری می کنند .
سفید کاری دیوار ها با استفاده از گچ سفید انجام میشود .

کشته کشی دیوارها

به دلیل زود گیر بودن گچ نمی توان سطح آن را صیقل(صاف) نمود . به همین دلیل پس از مرحله سفید
کاری و قبل از آنکه مالت گچ خشک شود، روی آن را یک ورقه کشته به ضخامت چند دهم میلیمتر
میکشند و با ماله خوب پرداخت (صاف) میکنند تا سطحی کاملا صاف و حاضر نقاشی با رنگ بدست می آید.
کشته مالت گچی است که دیگر سخت نمیشود و آن را بدین طریق تهیه می نمایند که نخست پودر گچ را
از الک بسیار ریزی گذرانیده و آن وقت آن را همانند تعبیه مالت گچ معمولی توی آب می پاشند و به وسیله
هم زدن مالت از سفت شدن آن جلوگیری می کنند. عمل همزدن را تا حدود ۱۵ دقیقه پیوسته ادامه می
دهیم تا گچ حداکثر زیاد شدن حجم خود را بدست آورد .
این مالت کاملا یکنواخت بوده و هرگز سخت نمیشود بلکه در اثر تبخیر سطحی آب داخل آن خشک میشود. گچ ساختمانی به رنگ سفید بوده و به دلیل سطح صاف ، روی آن را می توان نقاشی کرد .

پس از این مرحله این امکان فراهم میشود تا عملیات گچ بری انجام شود که همان ایجاد اشکال زیبا مانند
گل و نقوش برجسته روی سقف است.

سنگ قرنیز دور دیوارها

با توجه به این که گچ در مقابل رطوبت مقا وم نبو ده و به سرعت فاسد می شود، برای جلوگیری از رسیدن
رطوبت به دیوار گچ برای اینکه شستشو کف ساختمان ، آسیبی به گچ دیوارها نرساند، دور تا دور
دیوارها را به ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر را یک سنگ پالک کار می گذارند، که به آن اصطالحاً قرنیز
میگویند. از سنگی از جنس های تراورتن ، مرمر یا … کار می کنند که به آن عملیات قرنیز زدن دور
دیوار گفته میشود .

کف سازی نهایی

نوسازی در آن قسمت از ساختمان اجرا می شود که سطح مفید سالن ها و اتاق ها و سرویس ها و انبارها وغیره را تشکیل می دهد. با توجه به محل، استفاده از کف سازی انواع مختلفی دارد مخصوصا برای کف سازی واحدهای مسکونی، انواع مصالح لوکس و تزئینی از قبیل انواع موزاییک یا سنگ و کاشی های لعابی و انواع پارکت و یا کفپوش های دیگر موجود است .

کف سازی به نصب سازه های مختلف از قبیل سرامیک و موزائیک و … روی کف سالن ها و سایر بخش های ساختمان می گویند

آب بندی (عایق بندی اولیه) سرویس ها

این مرحله به منزله عایق بندی قسمت های مختلف کف سالن ها و … در قسمت هایی نظیر کف شور انجام میشود .

فرش کف ساختمان (پهن کردن مالت در کف ساختمان)

برای عمل فرش کف ابتدا در گوشه های هر قسمت یک قطعه سنگ ساییه شده یا موزاییک یک اندازه ب ه
طوری که تراز روی چهار نقطه باشد قرار میدهند. سپس ریسمانی نازک و محکم به اضالع بسته و خط
گونیا ۹۰ درجه را به گوشههای انتقال می دهند. بعد مالت را کف آن پهن میکنند و کف را فرش مینمایند.
البته ریسمان ها را به ترتیب جابه جا می کنند .

چنانچه کف دارای شیب باشد یعنی اگر در کف سرویس کف شور کار گذاشته باشد محل سرویس را باید با
کفپوش هائی که ابعاد آن کوچکتر باشد فرش نمائیم. این ابعاد بستگی به بزرگی و کوچکی سرویس دارد
زیرا با قطعات بزرگ نمیتوان شیب های الزم را در مکان های کوچک اجراء نمود. ولی چنانچه کف
سرویس دارای شیب نباشد میتوان برای فرش آن از هر اندازه کف پوش استفاده نمود مانند سرامیک،
موزائیک، سنگ، کاشی های مخصوص کف،.

و به اصطالح دیگر به پهن کردن مالت با ضخامت معیّن در کف سالن ها گفته میشود.بدین منظور در چهار نقطه سالن یا اتاق چند نقطه مرجع قرار داده و با ریسمان یا نخ بنایی به هم متصل می کنند.سپس مالت را پهن می کنند .

نحوه اجرای خط گونی

ابتدا از گوشه ها دو ریسمان عمود بر هم بسته و ۶۰ سانتیمتر به یک طرف نشان گذارده ضلع همجوار ۸۰ سانیتمتر عالمت گذاری کرده و در این حالت خط ارتباط بین این دو باید ۱۰۰ سانتیمتر کامل باشد که در مغایرت ریسمان را جابجا کرده تا نقطه ۱۰۰ سانتیمتری تکمیل شود که در این صورت زاویه ۹۰ درجه درست است .

کاشی کاری دیوارهای ساختمان

برای نصب کاشی روی دیوار ها ابتدا زیر کاشی را در کف به وسیله گچ یا ماسه تراز مینمایند و بعد کاشی را به حال تراز و شاقول نصب نموده و موقتا

دیدگاه‌ها ۰

*
*


× یک = 6